Senaste elpriser

Elpriset Just Nu: 22 Maj 2024

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Priset på el i Sverige: Idag & Imorgon

 • SE1
  Luleå11,68 öre/kWhImorgon: öre/kWh
 • SE2
  Sundsvall11,68 öre/kWhImorgon: öre/kWh
 • SE3
  Stockholm11,68 öre/kWhImorgon: öre/kWh
 • SE4
  Malmö11,68 öre/kWhImorgon: öre/kWh
Dagens elpriser

Elpriserna i Sverige

Nedan följer priset på el för varje region i Sverige just nu, samt morgondagens priser. Du kan se priset på el i andra delar av Norden nedan.

Regionspriser (Karta: 22 Maj 2024)

SE1 - Luleå
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE2 - Sundsvall
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE3 - Stockholm
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE4 - Malmö
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
Elområde
Pris per kWh
SE1 - Luleå
11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE2 - Sundsvall
11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE3 - Stockholm
11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE4 - Malmö
11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh

Elpriser i andra delar av Norden

Nedan följer elpriserna i Norden och gränsande länder just nu.

Priser i Norra Europa (Karta: 22 Maj 2024)

SE1 - Luleå, Sverige
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE2 - Sundsvall, Sverige
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE3 - Stockholm, Sverige
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
SE4 - Malmö, Sverige
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
FI, Finland
Elpris just nu: 11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO1 - Oslo, Norge
Elpris just nu: 33 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO2 - Kristiansand, Norge
Elpris just nu: 40 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO3 - Trondheim, Norge
Elpris just nu: 26 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO4 - Tromsø, Norge
Elpris just nu: 26 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO5 - Bergen, Norge
Elpris just nu: 33 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
DK1 - Jylland, Danmark
Elpris just nu: 54 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
DK2 - Själland, Danmark
Elpris just nu: 29 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
EE, Estland
Elpris just nu: 67 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
LV, Lettland
Elpris just nu: 67 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
LT, Litauen
Elpris just nu: 67 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
Elområde
Pris per kWh
FI, Finland
11 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO1 - Oslo, Norge
33 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO2 - Kristiansand, Norge
40 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO3 - Trondheim, Norge
26 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO4 - Tromsø, Norge
26 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
NO5 - Bergen, Norge
33 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
DK1 - Jylland, Danmark
54 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
DK2 - Själland, Danmark
29 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
EE, Estland
67 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
LV, Lettland
67 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh
LT, Litauen
67 öre/kWh
Imorgon: öre/kWh

Jämför elpriserna hos elbolag i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Tibber logo

  Tibber

  Världens första helt digitala elleverantör
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  49 kr / månad
  Förnybar el
  Timpris
  Säljer el tillTimpris
 • Greenely logo

  Greenely

  Ett smart elbolag.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  69 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt6 månader utan avgift till ett värde av 414 kr med rabattkoden: 6moff
  Timpris
  Få kontroll över dinelförbrukning
 • Telge Energi logo

  Telge Energi

  Bolaget som går emot strömmen.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  59 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt12 månaders fast fri avgift
  Påslag6 öre / kWh
 • Fortum logo

  Fortum

  Bli en del av en större förändring.
  Bindningstid
  12 månader
  Fast avgift
  31 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt1 år fri månadsavgift
  Påslag5,9 öre / kWh

Grundläggande om elmarknaden

Den svenska elmarknaden är en liberaliserad marknad, vilket innebär att produktion och försäljning av el sker i en konkurrensutsatt miljö. Denna struktur har utformats för att öka effektiviteten, främja innovation och erbjuda bättre priser för konsumenterna. Elmarknaden i Sverige är uppdelad i fyra huvudsakliga sektorer: produktion, transmission, distribution och försäljning.

Elproduktionen domineras av vattenkraft och kärnkraft, men även vindkraft och solenergi är på uppgång. Transmissionen, det vill säga överföringen av elektricitet över långa avstånd, hanteras av Svenska Kraftnät, som ansvarar för det nationella stamnätet. Distributionen av el till slutanvändare sker genom olika regionala och lokala nät. Slutligen är det i försäljningsskedet som konsumenter kan välja mellan olika elleverantörer, vilket skapar en konkurrensmarknad.

Inom den svenska elmarknaden spelar olika aktörer en kritisk roll i att forma landskapet för energiförsörjning och prissättning. Dessa aktörer inkluderar producenter, distributörer och konsumenter, var och en med sina unika funktioner och påverkan på marknaden:

 • Producenter: De största aktörerna inom elproduktion i Sverige är Vattenfall, Fortum och E.ON, som tillsammans står för en stor del av elproduktionen. Det finns även mindre producenter, ofta specialiserade på förnybar energi som vindkraft och solenergi. Producenterna spelar en nyckelroll i att säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning.
 • Distributörer: Dessa aktörer ansvarar för att transportera el från produktionsanläggningar till konsumenter. Svenska Kraftnät hanterar det övergripande stamnätet, medan lokala och regionala distributörer ansvarar för det lokala nätet som levererar el direkt till hushållen och företagen. Deras uppgift är att underhålla och uppgradera nätinfrastrukturen för att garantera en pålitlig elförsörjning.
 • Konsumenter: Slutanvändarna av elektricitet kan variera från hushåll till stora industrier. Konsumenterna i Sverige har möjlighet att välja mellan olika elleverantörer, vilket ger dem en viss makt att påverka marknaden genom sina val. Konsumenternas efterfrågan och beteende spelar en viktig roll i att forma marknadens dynamik och prisbildning.

Dessa tre grupper – producenter, distributörer och konsumenter – utgör den grundläggande strukturen i den svenska elmarknaden. Deras samverkan och beslut påverkar direkt elpriserna, tillgängligheten och framtiden för energiförsörjningen i Sverige.

Faktorer som påverkar elpriserna

Elpriserna i Sverige påverkas av en mängd olika faktorer som sträcker sig från de naturliga förhållandena och tillgängliga energikällorna till de beslut som fattas på politisk nivå och de globala miljöpåverkningarna. Dessa faktorer bidrar till de dynamiska variationerna i elpriserna, inklusive det så kallade spotpriset, och ger en insikt i hur komplex och sammanflätad elmarknaden är.

 • Naturresurser och energikällor: Sverige är rikt på naturresurser som vattenkraft, vilket historiskt har varit landets huvudsakliga energikälla. Vattenkraften, tillsammans med kärnkraft, har länge varit en stabil och pålitlig energikälla. På senare tid har dock förnybara energikällor som vindkraft och solenergi blivit alltmer relevanta. Dessa energikällors tillgänglighet och kostnadseffektivitet spelar en avgörande roll i elprisbildningen. Väderförhållanden, som påverkar vattenflöden och vindförhållanden, kan leda till stora variationer i produktionen, vilket i sin tur påverkar priserna.
 • Säsongsmässiga variationer: Elpriserna i Sverige påverkas i hög grad av säsongsmässiga variationer. Under vintermånaderna, när efterfrågan på el är som högst på grund av uppvärmningsbehov, tenderar priserna att öka. Under sommarmånaderna, när efterfrågan är lägre, brukar priserna sjunka. Dessutom påverkar snösmältningen under våren tillgången på vattenkraft, vilket kan leda till lägre elpriser.
 • Politiska och ekonomiska faktorer: Beslut fattade på politisk nivå, såsom energipolitik och skatteregler, har en direkt inverkan på elmarknaden. Subventioner för förnybar energi, koldioxidskatt och andra regleringsåtgärder kan påverka produktionskostnaderna för olika energikällor, vilket i sin tur påverkar elpriserna. Internationella avtal och handelsrelationer, speciellt inom EU, påverkar också elmarknaden i Sverige.
 • Globala och lokala miljöpåverkningar: Miljöfrågor, inklusive klimatförändringar och hållbarhetsinitiativ, påverkar alltmer energiproduktion och elkonsumtion. Ökad medvetenhet om miljöpåverkan leder till högre efterfrågan på förnybar energi, vilket kan förändra prisstrukturen på elmarknaden. Dessutom kan extrema väderhändelser, som är en följd av globala klimatförändringar, orsaka störningar i energiförsörjningen och därmed påverka elpriserna.

Sammanfattningsvis påverkas elpriserna i Sverige av en rad olika faktorer, från naturresurser och energikällor till politiska beslut och miljöpåverkningar. Dessa faktorer samverkar på komplexa sätt för att forma prisbilden på elmarknaden.

Historisk utveckling av elpriserna

Den historiska utvecklingen av elpriserna i Sverige har präglats av flera olika trender. Efter avregleringen av elmarknaden i början av 1990-talet skedde en gradvis ökning av konkurrensen, vilket inledningsvis ledde till relativt stabila och låga priser. Under de senaste åren har dock elpriserna uppvisat en ökad volatilitet, påverkade av en rad olika faktorer såsom väderförhållanden, förändringar i energiproduktionens mix, och internationella energimarknader.

På lång sikt har det funnits en tydlig trend mot högre elpriser. Detta kan delvis förklaras av ökande investeringar i förnybar energi, vilka initialt kräver höga kapitalinvesteringar. En annan faktor är den gradvisa utfasningen av fossila bränslen och kärnkraft, vilket har skapat en osäkerhet kring framtida energiförsörjning och därmed påverkat priserna.

Utöver de generella prisutvecklingstrenderna har elpriserna i Sverige också påverkats av specifika händelser och politiska beslut som har haft en direkt inverkan på energimarknaden.

 • Avregleringen av elmarknaden: Avregleringen under 1990-talet var en viktig händelse som förändrade hela dynamiken på elmarknaden. Detta ledde till ökad konkurrens och förändrade prissättningsmekanismer.
 • Klimatförändringar och extrema väderförhållanden: Översvämningar, torka och andra extrema väderförhållanden har haft en betydande inverkan på elproduktion, särskilt för vattenkraft, vilket är en stor energikälla i Sverige. Dessa händelser har lett till stora variationer i elpriserna.
 • Politiska beslut och energipolitik: Beslut om utfasning av kärnkraft och investeringar i förnybar energi har påverkat elpriserna. Politiska beslut kring energiskatter och stöd till förnybara energikällor har också haft en stor inverkan.
 • Internationella energikriser: Händelser som oljekrisen eller gasbristen, liksom geopolitiska konflikter, har också påverkat elpriserna i Sverige, trots att landet är relativt oberoende av fossila bränslen. Dessa händelser påverkar ofta de globala energimarknaderna, vilket indirekt kan påverka elpriserna.
 • Teknologisk utveckling och innovationer: Utvecklingen inom förnybar energiteknik, som vindkraft och solenergi, har också spelat en roll. Medan dessa innovationer långsiktigt kan leda till lägre elpriser, medför initiala investeringar ofta en kostnadsökning.

Sammanfattningsvis har elpriserna i Sverige varit föremål för en rad olika påverkansfaktorer genom åren, allt från politiska beslut till naturliga fenomen och globala energitrender. Dessa faktorer har tillsammans format en komplex och dynamisk prisbildning på elmarknaden.

Påverkan av elpriser på konsumenter och företag

Elpriserna har en direkt och betydande inverkan på hushållsekonomin i Sverige. Höga elpriser kan leda till ökade boendekostnader, särskilt under vintermånaderna då uppvärmningsbehovet är som störst. Detta kan tvinga hushållen att omprioritera sina utgifter, vilket kan påverka allt från vardagliga kostnader till sparande och konsumtion. För hushåll med begränsade ekonomiska resurser kan höga elpriser innebära en ännu större belastning och i vissa fall leda till energifattigdom, där en betydande del av inkomsten går till att täcka energikostnader.

För att mildra dessa effekter har svenska hushåll möjlighet att välja mellan olika elleverantörer och därigenom potentiellt finna mer fördelaktiga priser eller prissäkringsalternativ. Dessutom har energieffektivisering i hemmet, genom t.ex. bättre isolering eller användning av energieffektiva apparater, blivit ett allt viktigare verktyg för att hantera höga elpriser.

Elpriserna har även en avsevärd inverkan på företag och industrier i Sverige. För energiintensiva industrier, som stål- och pappersindustrin, utgör el en betydande del av driftkostnaderna. Höga elpriser kan därför minska dessa företags konkurrenskraft, påverka deras lönsamhet, och i vissa fall leda till nedskärningar eller omlokaliseringar av produktionen.

Även mindre företag och tjänstesektorn påverkas av elpriserna, då dessa kostnader kan påverka allt från driftskostnader till prissättning av varor och tjänster. Höga elpriser kan tvinga företag att höja priserna för konsumenterna eller hitta andra sätt att minska kostnaderna, vilket kan inkludera energieffektiviseringar eller investeringar i egen energiproduktion, såsom solpaneler.

För att hantera dessa utmaningar söker allt fler företag efter sätt att minska sin energiförbrukning, investera i förnybara energikällor och effektivisera sina processer. Detta är inte bara ekonomiskt motiverat utan ligger också i linje med en ökad efterfrågan på hållbarhet och miljömedvetenhet bland både konsumenter och investerare.

Energipolitik och regleringar

Regeringens roll i elprisbildningen i Sverige är central, men den direkta påverkan är begränsad på grund av marknadens avreglerade natur. Regeringen och energimyndigheter spelar dock en viktig roll i att skapa de ramar och förutsättningar som formar elmarknaden. Detta inkluderar politiska beslut kring energiproduktion, såsom stöd till förnybar energi, beslut om kärnkraftens framtid och regleringar kring utsläpp och miljöskydd. Genom dessa beslut påverkas tillgången på och kostnaderna för olika energikällor, vilket indirekt påverkar elpriserna.

Ett exempel är subventioner och incitament för förnybar energi, som kan påverka balansen mellan olika energikällor och därigenom påverka elpriserna. Även beslut kring energiskatter, nätavgifter och överföringsavgifter är andra sätt regeringen kan påverka kostnaderna för el.

I Sverige finns en rad lagar och regleringar som påverkar elmarknaden och därmed elpriserna. Dessa inkluderar:

 • Energiskatt: Energiskatten är en viktig del av elräkningen och påverkar direkt kostnaden för konsumenter och företag. Regeringen kan justera denna skatt, vilket påverkar elpriset.
 • Miljölagstiftning: Lagar kring utsläpp och miljöpåverkan, som EU:s handel med utsläppsrätter, påverkar kostnaderna för elproduktion, särskilt för fossila bränslen.
 • Nätavgifter: Regleringar kring nätavgifter, som betalas för användning av elnätet, är också en viktig del av elprisbildningen. Dessa avgifter regleras för att säkerställa att de är rimliga och speglar de faktiska kostnaderna för underhåll och drift av nätet.
 • Marknadsregleringar: Regleringar som säkerställer konkurrens och transparens på elmarknaden är avgörande för en fungerande och rättvis marknad. Detta inkluderar tillsyn över hur elmarknaden fungerar och agerandet av olika aktörer på marknaden.

Sammanfattningsvis spelar regeringens energipolitik och relaterade regleringar en kritisk roll i att forma elmarknaden och påverka elpriserna. Dessa beslut påverkar inte bara den omedelbara kostnaden för el utan även långsiktiga investeringar och strategier inom energisektorn.

Elprisavtal och dess påverkan på priset

Att välja rätt elprisavtal är en viktig del av att hantera dina elutgifter. Det finns flera olika typer av elprisavtal att välja mellan, och varje typ har sina egna fördelar och nackdelar. Ditt val av elprisavtal kan ha en stor inverkan på ditt elpris och din elräkning.

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris för elen under hela avtalsperioden, oavsett hur marknadspriset förändras. Detta kan vara en bra lösning om du vill ha förutsägbarhet i din elräkning och undvika prissvängningar.

 • Fördelar: Förutsägbarhet, skydd mot prishöjningar.
 • Nackdelar: Kan bli dyrare om marknadspriset sjunker.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att priset för elen varierar beroende på marknadspriset. Detta kan vara en bra lösning om du vill dra nytta av låga priser när marknadspriset sjunker, men du riskerar också att betala mer när priset stiger.

 • Fördelar: Möjlighet att dra nytta av låga priser, ofta lägre genomsnittspris över tid.
 • Nackdelar: Oförutsägbarhet, risk för höga priser.

Kombinerade avtal eller mixprisavtal

Det finns också kombinerade avtal eller mixprisavtal som erbjuder en blandning av fast och rörligt pris. Detta kan vara en bra lösning om du vill ha en viss grad av förutsägbarhet i din elräkning, men också dra nytta av låga priser när marknadspriset sjunker.

 • Fördelar: Bättre balans mellan förutsägbarhet och möjlighet att dra nytta av låga priser.
 • Nackdelar: Kan vara mer komplicerat att förstå och hantera.

Hur du väljer rätt elavtal

För att välja rätt elavtal bör du överväga dina egna behov och preferenser samt jämföra olika elavtal och elbolag. Nedan följer några tips för att hjälpa dig att välja rätt elavtal:

 • Överväg dina behov: Tänk på hur mycket el du använder, när du använder den och hur viktig förutsägbarhet är för dig.
 • Jämför olika elavtal: Använd elprisportaler som Elskling och andra för att jämföra olika elavtal och elbolag.
 • Läs villkoren: Läs igenom villkoren för varje elavtal noggrant, inklusive bindningstider, uppsägningstider och eventuella avgifter.

Relaterat: Hur vet man vilket man ska välja, fast eller rörligt elpris?

Så kan du påverka ditt elpris

Att ha kontroll över ditt elpris är inte bara en fråga om att välja rätt elavtal. Det finns flera sätt att aktivt påverka ditt elpris genom att minska din energianvändning, investera i förnybar energi och använda smarta teknologier för energihantering.

Energibesparande åtgärder

En av de mest effektiva sätten att påverka ditt elpris är att minska din energianvändning genom energibesparande åtgärder. Nedan följer några tips för att spara energi och sänka din elräkning:

 • Isolera ditt hem: Minska värmeförlusten genom att isolera ditt hem ordentligt, inklusive tak, väggar och fönster.
 • Använd energieffektiva apparater: Byt ut gamla och ineffektiva apparater mot nya och energieffektiva modeller.
 • Släck lampor och apparater: Släck lampor och stäng av apparater när du inte använder dem.

Förnybar energi och egen produktion

Att investera i förnybar energi och egen elproduktion kan vara ett effektivt sätt att minska ditt beroende av det allmänna elnätet och därmed påverka ditt elpris positivt. Detta kan inkludera solpaneler, vindkraftverk, bergvärme eller andra hållbara energikällor.

 • Solpaneler: Genom att installera solpaneler kan du generera din egen el och därmed sänka din elräkning. Solenergi är en ren och hållbar energikälla som blir alltmer kostnadseffektiv.
 • Vindkraftverk: För de som har möjlighet, kan installation av små vindkraftverk vara ett sätt att producera egen el. Detta är särskilt effektivt i områden med stabila vindförhållanden.
 • Bergvärme: Installation av ett bergvärmesystem är ett annat sätt att minska elanvändningen, särskilt för uppvärmning. Bergvärme utnyttjar jordens konstanta temperatur för att värma upp ditt hem på ett energieffektivt sätt.
 • Energilagring: Använd batterier eller andra energilagringssystem för att lagra överskottsenergi från din egen produktion. Du kan sedan använda denna lagrade energi när produktionen är låg, vilket ytterligare optimerar din energianvändning.

Smarta hem och energihantering

Smarta hem och energihanteringssystem kan hjälpa dig att övervaka och styra din energianvändning på ett mer effektivt sätt. Detta kan inkludera smarta termostater, smarta belysningssystem och andra smarta enheter.

 • Smarta termostater: Styr din uppvärmning på ett mer effektivt sätt med smarta termostater.
 • Smarta belysningssystem: Styr din belysning på ett mer effektivt sätt med smarta belysningssystem.
 • Energihanteringssystem: Övervaka och styr din energianvändning med energihanteringssystem.

Prognos och utveckling

Elpriserna handlas och säkras på Nord Pool flera månader i förväg. Handeln på Nord Pool kan ge en indikation om marknadsprognosen kring elpriserna och var energiaktörerna förutspår att elpriserna kommer att vara flera år i förväg.

Oväntade händelser kan naturligtvis påverka prognosen. Det går aldrig att förutspå elpriset med hundraprocentig säkerhet.

Nedan följer Energimarknadsinspektionens (EI) och den globala elmarknadens prognoser av elpriserna för kommande kvartal.

Marknadsprognosen på Nord Pool

Terminskontrakten ENOFUTBL-X är ett värdepapperskontrakt som finns att handla på NASDAQ OMX Commodities. Detta kontrakt köps och säljs av energimarknadsaktörer för att säkra elpriser i förväg. Priset på ENOFUTBL-X reflekterar handlarnas prognos av systempriset (det genomsnittliga priset på el i norra Europa). Genom att analysera priset på detta terminskontrakt, kan man få en uppfattning om hur och var aktörerna tror att de globala elpriserna kommer att röra sig till i framtiden.

På NASDAQ OMX Commodities kan du se terminskontraktets pris (terminspris) för både nuvarande månad och kommande kvartal. Du kan jämföra nuvarande månads terminspris med nuvarande månads elpris för att bilda dig en uppfattning om hur terminspriset reflekterar rådande elpriser och få en insikt om hur de framtida terminspriserna kan återspegla framtida elpriser.

Du kan se priset på ENOFUTBL-X på NASDAQs sida för OMX Commodities.

Energimarknadsinspektionens (EI) prognos

Varje vecka ger Energimarknadsinspektionen (EI) ut ett veckobrev där de framför sina prognoser om elmarknaden och framtida elpriser. Du kan prenumerera på veckobrevet genom att skriva upp dig på Energimarknadsinspektionens e-post lista. Du kan läsa det senaste veckobrevet på Energimarknadsinspektionens hemsida.

När på dagen elpriset är som lägst

Elpriset är som lägst under natten, eftersom det är då som elefterfrågan är som lägst. Priset är som absolut lägst mellan cirka kl. 21.00 till kl. 07.00.

Anpassar du din energiförbrukning efter dessa tider kan du spara pengar på din el. Till exempel kan du använda din diskmaskin, tvättmaskin och andra hushållsapparater på kvällen, samt stänga din uppvärmning, vattenberedare och andra hushållsapparater på dagen när du inte befinner dig i hemmet.

Senaste från bloggen

Vanliga frågor och svar

Elpriserna kan ändras flera gånger om dagen beroende på utbud och efterfrågan, väderförhållanden och andra faktorer. Om du har ett rörligt elprisavtal kommer ditt pris att variera i enlighet med dessa förändringar. Om du har ett fast elprisavtal kommer ditt pris att vara konstant under hela avtalsperioden.

Elcertifikat är ett stödsystem för förnybar energiproduktion i Sverige. Producenter av förnybar energi får elcertifikat för varje megawattimme (MWh) el de producerar. Dessa certifikat kan sedan säljas till elanvändare, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat varje år. Priset på elcertifikat påverkar elpriset genom att öka kostnaderna för elanvändare.

Elpriset är det pris du betalar för den el du använder, medan elnätsavgiften är det pris du betalar för att använda elnätet som transporterar elen till ditt hem. Elpriset varierar beroende på utbud och efterfrågan, väderförhållanden och andra faktorer, medan elnätsavgiften är mer stabil och bestäms av ditt lokala elnätsbolag. Mer om skillnaderna mellan elpris och elnät.

Kärnkraft är en av de största källorna till elproduktion i Sverige och har en stor inverkan på elpriserna. Kärnkraft har generellt lägre produktionskostnader än fossila bränslen och kan bidra till att sänka elpriset. Dock kan politiska beslut och regleringar som påverkar kärnkraftsproduktionen också påverka elpriset.