Allt Du Behöver Veta Om Självrisk

Försäkringar är ett grundläggande skyddsnät som de flesta av oss har, eller åtminstone bör ha. Men när det kommer till detaljerna kring hur försäkringar fungerar, finns det många begrepp och termer som kan vara svåra att förstå. Ett av de viktigaste, men ibland också mest missförstådda, begreppen är självrisk. Nedan kommer vi att utforska vad självrisk är, hur det fungerar och varför det är så viktigt att ha en djupare förståelse för detta koncept. Oavsett om du redan har en försäkring eller överväger att skaffa en, kommer detta att ge dig de verktyg du behöver för att göra välgrundade beslut.

Vad är självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som försäkringstagare själv är skyldig att betala vid en försäkringsskada. I praktiken innebär det att om du råkar ut för en skada som omfattas av din försäkring, kommer försäkringsbolaget att täcka kostnaderna som överstiger din självrisk. Självrisken fungerar som en egenandel och kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har och vilka villkor som gäller.

Varför är det viktigt att förstå begreppet självrisk?

Förståelsen för vad självrisk är och hur den fungerar är viktig för alla som har eller funderar på att teckna en försäkring. Det finns flera anledningar till varför detta är viktigt:

 • Ekonomisk planering: Kunskap om självrisk hjälper dig att planera din ekonomi bättre. Du bör vara medveten om hur mycket du skulle behöva betala ur egen ficka i händelse av en skada.
 • Val av försäkring: Olika försäkringar erbjuder olika självrisknivåer, vilket kan ha en stor inverkan på den totala kostnaden för försäkringen. Att förstå hur självrisk påverkar premien och ditt ekonomiska ansvar kan hjälpa dig att göra ett mer informerat val.
 • Riskbedömning: Förståelse för självrisk kan hjälpa dig att bedöma vilken nivå av risk du är villig att ta. Vissa personer föredrar en hög självrisk för att få lägre premiekostnader, medan andra föredrar en lägre självrisk för att minimera utgifter vid en eventuell skada.
 • Juridisk klarhet: Självrisken har ofta juridiska implikationer. Att inte förstå hur den fungerar kan leda till missförstånd och komplikationer i händelse av en försäkringskrav.

Sammanfattningsvis är självrisk ett viktigt koncept som har direkt inverkan på din ekonomi, ditt val av försäkringsplan och din förståelse för de juridiska aspekterna av försäkringsavtal. En god förståelse för detta ämne är därför avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut.

Ursprunget av självrisk inom försäkring

Begreppet självrisk har sina rötter i försäkringsbranschens tidiga historia, även om det har genomgått olika utvecklingsfaser över tid. Från början användes konceptet som en riskdämpande mekanism. Det skapades för att försäkringsbolagen skulle kunna minska antalet små, ofta onödiga, skadeanmälningar och därmed minimera administration och kostnader. Samtidigt fungerade det som ett incitament för försäkringstagare att ta bättre hand om sina ägodelar eller sin hälsa, då de skulle behöva betala en viss summa ur egen ficka vid varje skadeärende.

I takt med att försäkringsprodukter blev mer komplexa och varierade utvecklades det också olika former av självrisker. Idag kan självrisken vara fast, procentuell eller till och med rörlig beroende på försäkringens villkor och typ. Den moderna försäkringsmarknaden har också lett till att kunder nu har möjligheten att själva välja nivån på sin självrisk, vilket ofta påverkar premiekostnaden.

Teknologiska framsteg, som digitalisering, har också påverkat hanteringen av självrisk. Nu för tiden kan försäkringsprocesser, inklusive rapportering av skador och utbetalningar, hanteras online, vilket gör det enklare för både försäkringstagare och försäkringsbolag att hantera självrisken på ett effektivt sätt.

Sammanfattningsvis har begreppet självrisk utvecklats från att vara en enkel egenandel till att bli en mångfacetterad och anpassningsbar del av moderna försäkringsavtal. Det har anpassats till nya marknadsbehov, teknologiska förändringar och lagstiftning, och är idag ett kritiskt element i försäkringsbranschen.

Typer av självrisk

För att göra ett informerat val när det gäller försäkringar är det viktigt att känna till de olika typerna av självrisk som finns. Denna kunskap hjälper dig att anpassa försäkringen efter din egen ekonomi och risktolerans. Nedan går vi igenom de vanligaste formerna: fast självrisk, rörlig självrisk och procentuell självrisk.

Fast självrisk

En fast självrisk innebär att du betalar en förutbestämd summa pengar i händelse av en skada som omfattas av din försäkring. Denna summa är konstant och påverkas inte av skadans storlek eller omständigheterna kring den. Det är den vanligaste typen av självrisk och är oftast det enklaste alternativet att förstå och planera för. Fast självrisk är särskilt lämplig för de som föredrar förutsägbarhet och vill veta exakt hur mycket de kommer att betala i händelse av en skada.

Rörlig självrisk

En rörlig självrisk är en mer flexibel form av självrisk, där beloppet du betalar kan variera beroende på olika faktorer såsom skadans omfattning, din ålder eller dina tidigare skadeanmälningar. Denna typ av självrisk kan vara fördelaktig om du har en låg riskprofil och sällan behöver utnyttja din försäkring. Dock kan det vara svårare att förutsäga den exakta kostnaden, vilket kan göra det mer komplicerat att planera sin ekonomi.

Procentuell självrisk

Procentuell självrisk innebär att du betalar en viss procentandel av skadekostnaden själv. Detta är vanligt i vissa typer av försäkringar som till exempel vissa fastighets- eller företagsförsäkringar. Den procentuella självrisken kan variera beroende på försäkringens omfattning och villkor. Fördelen med denna typ är att du endast betalar en del av den totala kostnaden, vilket kan vara mindre belastande ekonomiskt vid mindre skador. Nackdelen är att det kan bli en hög kostnad om skadan är omfattande.

Att förstå de olika typerna av självrisk är viktigt för att kunna göra ett informerat val när du tecknar en försäkring. Varje typ har sina egna för- och nackdelar, och det är viktigt att väga dessa mot varandra i relation till din personliga situation och dina behov. Med rätt kunskap kan du välja en försäkring och självrisknivå som passar just dig.

Självrisk i olika typer av försäkringar

Självrisk spelar en viktig roll i nästan alla försäkringar, men hur det tillämpas i praktiken kan variera beroende på försäkringstyp. Nedan kommer vi att gå igenom hur självrisk vanligtvis fungerar i fyra vanliga försäkringstyper: bilförsäkring, hemförsäkring, reseförsäkring och sjukförsäkring.

Bilförsäkring

I en bilförsäkring används oftast en fast självrisk, även om vissa försäkringsbolag erbjuder möjlighet att välja en rörlig eller procentuell självrisk. Självrisken kan variera beroende på typ av skydd du väljer – trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Generellt sett är självrisken högre för skador som du orsakar själv jämfört med skador orsakade av andra. Det är också möjligt att få rabatter eller justeringar av självrisken baserat på körbeteende om försäkringsbolaget erbjuder telematiklösningar.

Hemförsäkring

I en hemförsäkring är självrisk ofta fast, men det kan finnas olika nivåer att välja mellan. Självrisken tillämpas per skadehändelse, vilket innebär att om du blir utsatt för ett inbrott och en vattenskada samtidigt, måste du betala självrisk för båda händelserna. Vissa försäkringsbolag erbjuder även en lägre självrisk om du kan bevisa att du har vidtagit vissa säkerhetsåtgärder i ditt hem, som till exempel ett inbrottslarm.

Reseförsäkring

Självrisk i reseförsäkringar varierar beroende på försäkringsbolag och den typ av skydd du valt. I vissa fall kan det vara en fast självrisk för vissa typer av händelser som sjukdom eller stöld, medan andra kan ha en procentuell självrisk baserad på den totala kostnaden för resan. Vissa premiumförsäkringar erbjuder ”självriskeliminering”, där du betalar en extra premie för att helt ta bort självrisken.

Sjukförsäkring

I Sverige är grundläggande sjukvård oftast finansierad genom skatter, men det finns även privata sjukförsäkringar där självrisk kan tillämpas. Självrisk inom sjukförsäkringar kan vara antingen fast eller procentuell och kan gälla för saker som specialistbesök, operationer eller mediciner. Vissa försäkringar kan även ha en rörlig självrisk beroende på vilken typ av vård som söks.

Självrisken i olika typer av försäkringar är anpassad efter de unika riskerna och omständigheterna för varje försäkringstyp. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren och förstå hur självrisken fungerar för den specifika försäkringen du överväger, så att du kan göra ett informerat val.

Hur beräknas självrisk?

Förståelsen för hur självrisk beräknas kan vara avgörande när du väljer en försäkring. Det kan också hjälpa dig att förstå de finansiella konsekvenserna vid en eventuell skada. Nedan diskuterar vi olika beräkningsmodeller och ger exempel på hur självrisk kan räknas ut.

Beräkningsmodeller

För att göra ett informerat val av försäkring är det viktigt att förstå hur självrisken beräknas. Det finns olika modeller för detta, och varje modell har sina egna för- och nackdelar. Genom att förstå dessa kan du välja en försäkring som bäst passar dina behov och din ekonomiska situation.

 • Fast belopp: Här är självrisksumman förutbestämd och fastställd i försäkringsavtalet. Ingen ytterligare beräkning krävs.
 • Procentuell modell: I det här fallet är självrisken en procentuell andel av det totala skadebeloppet. Om skadan kostar 10 000 kr och självrisken är 10%, skulle du betala 1 000 kr.
 • Rörlig modell: Här kan självrisken variera beroende på olika faktorer som ålder, skadehistorik eller andra variabler. Ofta används en grundnivå som kan justeras uppåt eller nedåt.
 • Kombinationsmodeller: Ibland kombineras olika modeller. Till exempel kan en fast självrisk tillämpas upp till en viss gräns, varefter en procentuell självrisk tar vid.

Exempel på självriskberäkningar

Praktiska exempel kan vara till stor hjälp för att förstå hur självrisk fungerar i olika situationer. Exemplen nedan är tänkta att illustrera hur de olika beräkningsmodellerna kan appliceras i verkliga situationer, och hur mycket du skulle kunna förväntas betala i självrisk vid olika typer av skador.

 1. Fast självrisk: Om du har en bilförsäkring med en fast självrisk på 2 000 kr och råkar ut för en skada som kostar 15 000 kr att reparera, skulle du betala 2 000 kr, och försäkringsbolaget skulle täcka de resterande 13 000 kr.
 2. Procentuell självrisk: Anta att du har en företagsförsäkring med en procentuell självrisk på 5%. Om företaget drabbas av en skada som kostar 50 000 kr att åtgärda, skulle din självrisk bli 5% av 50 000 kr, det vill säga 2 500 kr.
 3. Rörlig självrisk: För en rörlig självrisk kan det vara mer komplicerat. Om du har en historik av många skador kan din självrisk vara högre än för någon med en ren historik. Om grundsjälvrisken är 2 000 kr, kan den justeras upp till 3 000 kr om du har en ogynnsam skadehistorik.

Självrisken beräknas på olika sätt beroende på försäkringstyp och de specifika villkor som gäller. Det är viktigt att förstå dessa mekanismer så att du vet vilka ekonomiska förpliktelser du tar på dig när du tecknar en försäkring. Genom att förstå hur självrisk beräknas kan du göra mer informerade val och bättre hantera din ekonomiska risk.

Faktorer som påverkar självrisken

För att bättre förstå hur självrisken i en försäkring fastställs är det viktigt att känna till vilka faktorer som påverkar dess storlek. Denna information kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du tecknar en försäkring. Nedan kommer vi att gå igenom tre viktiga faktorer som ofta påverkar storleken på självrisken: ålder, historik av skador eller olyckor, samt val av försäkringsplan.

Ålder

Ålder är en faktor som ofta tas i beaktande när självrisken fastställs, särskilt inom bil- och livförsäkringar. Generellt sett betraktas yngre personer och äldre personer som högre riskgrupper. Därför kan de ha en högre självrisk jämfört med personer i mellanåldern. I vissa fall kan rabatter eller justeringar göras för äldre personer som kan visa på en lång historik av skadefrihet.

Historik av skador eller olyckor

Din tidigare historik av skador eller olyckor är en annan viktig faktor. Om du har en historik av många skador eller olyckor, kan det leda till att försäkringsbolaget betraktar dig som en högre risk, vilket i sin tur kan höja din självrisk. Omvänt kan en ren skadehistorik i vissa fall leda till en lägre självrisk.

Val av försäkringsplan

Det tredje huvudsakliga området som påverkar självrisken är vilken typ av försäkringsplan du väljer. Generellt sett, ju mer omfattande skydd du önskar, desto högre blir självrisken. Detta är dock inte en hård och snabb regel; vissa försäkringsplaner erbjuder omfattande skydd med en relativt låg självrisk, men premien kan då vara högre.

Storleken på självrisken i en försäkring är inte en slumpmässig siffra utan påverkas av flera faktorer, inklusive din ålder, din historik av skador eller olyckor, samt vilken försäkringsplan du väljer. Genom att ha kunskap om dessa faktorer kan du göra ett mer informerat val av försäkring och bättre förstå de finansiella konsekvenserna av olika försäkringsalternativ.

Fördelar och nackdelar med hög respektive låg självrisk

När du överväger att teckna en försäkring kommer frågan om självrisken att vara viktig. Det finns både fördelar och nackdelar med att välja en hög respektive låg självrisk. Ditt val kommer att ha inverkan på både de ekonomiska aspekterna och din riskexponering. Nedan kommer vi att gå igenom dessa faktorer för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Ekonomiska aspekter

En hög självrisk kan resultera i lägre premiekostnader. Eftersom du tar på dig en större del av risken vid skada, minskar försäkringsbolagets risk, vilket ofta belönas med en lägre premie. Nackdelen är att om en skada inträffar kommer du att behöva betala en större summa ur egen ficka, vilket kan vara ekonomiskt påfrestande om du inte har en buffert.

Med en låg självrisk minskar din omedelbara ekonomiska börda vid en skada. Detta kan vara fördelaktigt om du inte har stora ekonomiska resurser tillgängliga för oförutsedda utgifter. Nackdelen är att premierna är oftast högre om du väljer en låg självrisk, vilket kan göra försäkringen dyrare i längden.

Riskexponering

Om du har en låg riskprofil, till exempel om du sällan är inblandad i olyckor eller skador, kan en hög självrisk vara mindre av en ekonomisk börda för dig i det långa loppet. Nackdelen är att om en skada inträffar och du har hög självrisk, kan den ekonomiska påverkan bli betydande, särskilt om du inte har tillräckliga besparingar.

En lägre självrisk kan vara fördelaktig om du har en hög riskexponering eller ofta är inblandad i situationer där skador kan uppstå. Nackdelen är att eftersom du betalar högre premie för att minska din självrisk kan det vara en kostsam lösning om du faktiskt sällan behöver göra en skadeanmälan.

Val av självrisk är en balansakt mellan ekonomiska aspekter och riskexponering. En hög självrisk kan vara ekonomiskt fördelaktig på kort sikt men kan medföra stora kostnader vid skador. Å andra sidan kan en låg självrisk ge trygghet men också högre löpande kostnader. Ditt personliga behov och livssituation bör avgöra vilken nivå av självrisk som är mest lämplig för dig.

Självriskreducering och självriskeliminering

Självrisk är en kostnad som många helst vill undvika eller minimera. Det finns flera strategier för att minska eller helt eliminera självrisken, inklusive självriskreducerande åtgärder och tilläggsförsäkringar för självriskeliminering. Nedan går vi igenom dessa två huvudalternativ.

Självriskreducerande åtgärder

Försäkringsbolag uppmuntrar ofta försäkringstagare att vidta åtgärder som minskar risken för skador och därmed också behovet av att betala självrisk. Exempel på sådana åtgärder kan vara:

 • Installera ett larm i din bil eller bostad.
 • Genomgå säkerhetskurs för bilkörning.
 • Använda godkända lås och säkerhetssystem i bostaden.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du eventuellt förhandla fram en lägre självrisk med ditt försäkringsbolag eller kanske till och med kvalificera dig för en självriskreducerande bonus.

Tilläggsförsäkringar för självriskeliminering

För de som vill eliminera självrisken helt finns det tilläggsförsäkringar som täcker självriskkostnaden i händelse av en skada. Detta är dock inte en gratislösning:

 • Fördelar: Du slipper betala självrisk vid en skada, vilket kan vara mycket fördelaktigt om du inte har möjlighet att täcka en plötslig stor utgift.
 • Nackdelar: Premien för en sådan tilläggsförsäkring kan vara ganska hög och bör vägas mot den ekonomiska besparingen av att inte betala någon självrisk.

Sammanfattning

Det finns olika strategier för att minska eller eliminera självrisken i din försäkring. Genom att vidta självriskreducerande åtgärder kan du möjligtvis sänka din självrisk eller t.o.m. undvika den helt vid vissa typer av skador. Tilläggsförsäkringar för självriskeliminering erbjuder en annan utväg men kommer med egna kostnader. Valet mellan dessa alternativ kommer att bero på din personliga risktolerans och ekonomiska situation.

Självrisk i jämförelse med premie

När du tecknar en försäkring är det viktigt att förstå sambandet mellan självrisken och premien. Dessa två faktorer har en omvänd relation: en hög självrisk leder oftast till en lägre premie och vice versa. Att förstå detta samband kan hjälpa dig att fatta mer informerade beslut kring din försäkring.

Balansen mellan självrisk och månads-/årspremie

Balansen mellan självrisken och premien är en viktig övervägning när du väljer en försäkringsplan. Om du är beredd att ta en högre ekonomisk risk i händelse av en skada, kan du välja en hög självrisk för att sänka din premie. Å andra sidan, om du föredrar en lägre omedelbar ekonomisk börda vid en skada, kan en lägre självrisk vara mer lämplig, även om det innebär en högre premie.

Det är viktigt att väga dessa faktorer mot varandra och överväga din egen finansiella situation och risktolerans innan du gör ett val.

Hur påverkar självrisk premien?

 • Hög självrisk: Genom att välja en hög självrisk minskar du försäkringsbolagets ekonomiska risk, vilket oftast leder till en lägre premie.
 • Låg självrisk: Om du väljer en låg självrisk tar försäkringsbolaget på sig en större ekonomisk risk, vilket vanligtvis resulterar i en högre premie.

Det är också möjligt att vissa försäkringsbolag erbjuder olika ”trappsteg” av självrisk och premie, där du kan välja en nivå som passar din ekonomi och risktolerans bäst.

Självrisk och premie är två sidor av samma mynt när det kommer till försäkringar. Ditt val av självrisk kommer att ha en direkt inverkan på din månads- eller årspremie. Det är därför viktigt att noggrant överväga balansen mellan dessa två faktorer i ljuset av din egen ekonomiska situation och risktolerans. Genom att göra det kan du välja en försäkringsplan som bäst uppfyller dina behov.

Så ändrar du din självrisk

Om du funderar på att ändra din självrisk, finns det flera steg du bör följa och vissa tidpunkter då det kan vara särskilt lämpligt att göra detta. Nedan följer en översikt.

Steg-för-steg guide

 1. Översyn av nuvarande försäkringsavtal: Börja med att gå igenom ditt nuvarande försäkringsavtal för att se vilka regler och villkor som gäller för ändring av självrisk.
 2. Ekonomisk kalkyl: Utvärdera din nuvarande ekonomiska situation och risktolerans. Detta kommer att hjälpa dig att bestämma om en högre eller lägre självrisk är mer lämplig för dig.
 3. Kontakta försäkringsbolaget: Innan du gör några ändringar, kontakta ditt försäkringsbolag för att diskutera dina alternativ och eventuella kostnader eller avgifter som kan tillkomma.
 4. Få en ny offert: Be om en ny offert som inkluderar den ändrade självrisken och jämför detta med din nuvarande premie.
 5. Fatta beslut: Om den nya offerten och självrisken bättre matchar dina behov, gå vidare med att ändra ditt avtal.
 6. Bekräftelse: Se till att du får alla ändringar bekräftade skriftligt, antingen genom ett nytt försäkringsbevis eller en ändringsbekräftelse.
 7. Översyn: Det är klokt att regelbundet granska ditt försäkringsavtal och självrisk, särskilt om din livssituation ändras.

Tidpunkter när det kan vara lämpligt att ändra självrisk

 • Förändrad ekonomisk situation: Om du har fått en löneökning eller kommit in i en period av ekonomisk osäkerhet, kan det vara en bra tidpunkt att omvärdera din självrisk.
 • Livsförändringar: Större livshändelser som att köpa hus, få barn eller gå i pension kan göra det lämpligt att se över både försäkring och självrisk.
 • Efter en skada: Om du nyligen har behövt använda din försäkring och betalat en hög självrisk, kan det vara ett tillfälle att överväga om en lägre självrisk vore mer fördelaktig.
 • Försäkringsförnyelse: När det är dags att förnya din försäkring, ta chansen att se över din nuvarande självrisk och hur den påverkar din premie.

Att ändra självrisk är ett beslut som bör tas efter noggrann övervägning och konsultation med ditt försäkringsbolag. Det finns specifika tidpunkter och livshändelser som kan göra det särskilt lämpligt att ändra din självrisk. Genom att följa denna guide kan du fatta ett välgrundat beslut som bäst matchar din ekonomiska situation och risktolerans.

Vanliga missförstånd och myter om självrisk

Självrisk är ett begrepp som ofta missförstås, och det finns flera myter och missförstånd som kretsar kring det. Det är viktigt att ha korrekt information för att kunna fatta välgrundade beslut om din försäkring.

Klargörande av vanliga missuppfattningar

 1. Högre självrisk är alltid bättre för att spara pengar: Detta stämmer inte alltid. En hög självrisk minskar visserligen din premie, men den kan också innebära en tung ekonomisk börda om du råkar ut för en olycka eller skada.
 2. Självrisk gäller per händelse, inte per år: Många tror att självrisken är en årlig avgift, liknande en premie, men det är inte fallet. Självrisk är den summa du betalar per skadehändelse.
 3. Lägre självrisk innebär bättre skydd: En lägre självrisk betyder inte nödvändigtvis att du får bättre skydd. Det innebär bara att din omedelbara ekonomiska börda vid en skada blir mindre, medan din premie sannolikt kommer att vara högre.
 4. Alla försäkringar har självrisk: Det finns faktiskt försäkringar som erbjuder noll självrisk, men de är ofta dyrare när det kommer till premien.
 5. Det är svårt och dyrt att ändra självrisk: Många försäkringsbolag tillåter justering av självrisk, och det kan till och med vara kostnadsfritt att ändra den. Det är dock viktigt att förstå hur det påverkar din premie och skydd.

Vanliga frågor och svar

 • Kan jag ändra min självrisk när som helst?
  Det varierar beroende på försäkringsbolag och avtal. Vissa försäkringar låter dig ändra självrisk under försäkringsperioden, medan andra kräver att du väntar till förnyelsen.
 • Gäller självrisk även för mindre skador?
  Ja, självrisk gäller per skadehändelse, oavsett skadans storlek. Om skadan är mindre än självrisken, betalar du hela kostnaden själv.
 • Kan jag få rabatt om jag väljer en hög självrisk?
  Ofta ja. En högre självrisk minskar försäkringsbolagets risk, vilket vanligtvis resulterar i en lägre premie.
 • Påverkar självrisk min försäkringsansökan?
  Självriskens storlek kan påverka din premie, men det är vanligtvis inte en faktor som försäkringsbolagen använder för att avgöra om de ska godkänna eller neka din ansökan.

Att förstå de vanliga missförstånden och myterna om självrisk kan hjälpa dig att fatta mer informerade beslut om din försäkring. Genom att ha korrekt information kan du bättre balansera ditt behov av ekonomiskt skydd mot de kostnader som kan uppkomma.

Rättsliga aspekter och regleringar kring självrisk

Förståelse av de rättsliga aspekterna och regleringarna kring självrisk är viktigt för att vara fullt insatt i hur det fungerar och vilka skyldigheter och rättigheter du har som försäkringstagare.

Svensk lagstiftning

I Sverige regleras försäkringsavtal främst genom Försäkringsavtalslagen (FAL), som utgör grunden för alla typer av försäkringskontrakt, inklusive de som berör självrisk. FAL säger bland annat att:

 • Försäkringsbolaget måste ge klara och tydliga villkor, vilket inkluderar hur självrisken beräknas och tillämpas.
 • Om försäkringsbolaget vill ändra självrisken, måste detta meddelas i god tid innan ändringen träder i kraft.
 • Det måste finnas en ömsesidig rättvisa mellan försäkringstagare och försäkringsbolag, vilket innebär att självrisken inte får vara oskäligt hög i relation till försäkringens omfattning och premie.

Internationella jämförelser

I andra länder kan regleringen av självrisk skilja sig åt. Till exempel:

 • I USA är det vanligt med en så kallad ”deductible”, som fungerar liknande som en självrisk, men det kan också finnas olika typer av självrisk beroende på typ av försäkring och delstatens lagar.
 • I Storbritannien har man en reglering som liknar den svenska, men det finns även andra typer av självriskar som inte är lika vanliga i Sverige, såsom ”voluntary excess” och ”compulsory excess”.
 • I Tyskland måste försäkringsbolagen följa strikta regler för att säkerställa att konsumenterna fullt ut förstår vad deras försäkring inkluderar, vilket inkluderar klar och tydlig information om självrisk.

Förståelsen för de rättsliga aspekterna och regleringarna kring självrisk är viktig för att fullt ut förstå dina rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare. I Sverige är dessa reglerade genom Försäkringsavtalslagen, medan det i andra länder kan vara andra regler och lagstiftningar som gäller. Det är alltid klokt att sätta sig in i de regler som gäller för den specifika marknaden och typen av försäkring du är intresserad av.

Fallstudier och exempel

För att ytterligare förstå betydelsen och inverkan av självrisk i praktiken kan det vara användbart att titta på verkliga exempel och fallstudier. Dessa kan ge insikt i hur självrisk fungerar i olika situationer och vad man kan lära sig för att göra kloka val i framtiden.

Verkliga exempel där självrisk spelat en viktig roll

För att konkret illustrera hur självrisk kan påverka olika situationer och val av försäkring, har vi sammanställt några verkliga exempel nedan. Dessa exempel ger en inblick i hur självrisk kan vara en avgörande faktor i olika scenario.

 • Exempel 1: Bilolycka med hög självrisk En bilägare hade valt en hög självrisk för att hålla nere premiekostnaden. När en mindre olycka inträffade och reparationskostnaden blev 12 000 kr, innebar självrisken på 10 000 kr en stor ekonomisk belastning.
 • Exempel 2: Hemförsäkring och vattenskada En villaägare hade valt en låg självrisk i sin hemförsäkring. När en vattenskada inträffade, uppgick skadan till 50 000 kr, men självrisken var endast 1 500 kr. Detta var ekonomiskt fördelaktigt, trots en högre månadspremie.
 • Exempel 3: Reseförsäkring med självriskeliminering En person hade tecknat en reseförsäkring med en tilläggsförsäkring för självriskeliminering vid akuta sjukdomsfall utomlands. Personen blev akut sjuk under resan och hela vårdkostnaden täcktes av försäkringen, utan någon självrisk.

Vad kan man lära sig av dessa exempel?

De praktiska exempel som presenterats ger flera insikter om självriskens roll i olika scenarier. Nedan pekar vi ut några viktiga lärdomar att dra från dessa exempel.

 • Balansera självrisk och premie: Det är viktigt att inte bara fokusera på att hålla nere premien genom en hög självrisk. Som i Exempel 1 kan detta bli kostsamt vid skador.
 • Överväg risken i din livssituation: Om du bor i en äldre fastighet eller reser mycket, kan en lägre självrisk eller självriskeliminering vara en god idé, som illustreras i Exempel 2 och 3.
 • Förstå villkoren: Var noga med att förstå under vilka omständigheter självrisken gäller, och hur mycket du faktiskt kommer att behöva betala i händelse av en skada.
 • Flexibilitet: Om din livssituation förändras—till exempel om du flyttar, byter bil eller familjesituation—kan det vara lämpligt att omvärdera din självrisk.

Genom att studera verkliga exempel kan vi bättre förstå hur val av självrisk påverkar oss i praktiken, både ekonomiskt och i termer av skydd. Det hjälper oss att göra mer informerade beslut om vilken typ av försäkring och självrisk som bäst passar våra individuella behov och livssituationer.

Sammanfattning och slutsatser

Självrisk är en komplex men viktig komponent i försäkringsavtal. Det är inte bara en fråga om att betala en viss summa vid en skada eller ett försäkringsärende; det handlar också om riskhantering, ekonomi och personlig trygghet. Nedan följer några viktiga punkter och tips som du bör ta med dig för att göra mer informerade val rörande självrisk.

Viktiga punkter att ta med sig

För att förtydliga komplexiteten och de olika aspekterna av självrisk, har vi listat några kärnpunkter som är värda att komma ihåg.

 • Balans mellan premie och självrisk: Ett högt belopp på självrisken kan leda till lägre premie, men kan också innebära en hög ekonomisk belastning vid en skada.
 • Livssituationens inverkan: Din livssituation och riskexponering bör informera ditt val av självrisk. Bor du i en äldre fastighet, reser mycket eller har en äldre bil? Då kan en lägre självrisk eller till och med självriskeliminering vara lämplig.
 • Förstå försäkringsvillkoren: Det är viktigt att läsa det finstilta och förstå exakt under vilka förhållanden självrisken kommer att tillämpas.
 • Flexibilitet och återvärdering: Livssituationer ändras. Det kan vara lämpligt att omvärdera din självrisk om din livssituation förändras.

Tips för att göra informerade val

Baserat på allt vi har gått igenom, finns det flera rekommendationer som kan guida dig i processen att välja rätt nivå av självrisk. Nedan följer några grundläggande tips.

 1. Utvärdera din riskprofil: Innan du tecknar en försäkring, gör en objektiv bedömning av din riskexponering.
 2. Konsultera experter eller rådgivare: Det kan vara värdefullt att konsultera en försäkringsrådgivare för att få en djupare insikt i hur olika självrisksnivåer kan påverka dig.
 3. Jämför olika erbjudanden: Var inte rädd för att jämföra olika försäkringspaket och självrisksnivåer. Det finns ofta möjlighet att skräddarsy en försäkring som passar just dina behov.
 4. Överväg tilläggsförsäkringar: För vissa typer av försäkringar, som reseförsäkring, finns det tilläggsförsäkringar som kan eliminera eller minska självrisken.
 5. Förbered för oförutsedda händelser: Ha en ekonomisk buffert om du väljer en hög självrisk. Detta kan hjälpa dig att hantera eventuella oförutsedda utgifter mer effektivt.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du göra ett mer informerat val som speglar din ekonomi, risktolerans och livssituation. Det hjälper dig att både spara pengar och undvika onödig stress i händelse av en olycka eller skada.