Vad Självrisken Är och Hur Den Fungerar

Självrisk: vad det är och hur det fungerar i försäkringar

En självrisk är en summa pengar som försäkringstagaren betalar själv vid en skada. Självrisken är en del av försäkringsavtalet och är ett sätt för försäkringsbolaget att minska risken och kostnaderna för skador. Genom att försäkringstagaren tar en del av kostnaden själv blir det mindre sannolikt att försäkringsbolaget behöver betala ut stora belopp vid en skada.

Självrisken är oftast en fast summa, men den kan också vara en procentandel av skadans totala kostnad. Det finns olika typer av självrisker beroende på vilken typ av försäkring det handlar om. Till exempel kan självrisken vara högre för en bilförsäkring än för en hemförsäkring.

Syftet med självrisken är att försäkringstagaren ska ta en del av risken själv och på så sätt bidra till att minska antalet mindre skador som anmäls till försäkringsbolagen. Genom att försäkringstagaren själv betalar en del av skadorna blir denne också mer medveten om risken för skador och kan på så sätt förebygga dem.

Självrisken fungerar på följande sätt:

  1. Försäkringstagaren betalar självrisken vid en skada eller händelse som täcks av försäkringen.
  2. Försäkringsbolaget betalar ut den återstående summan som täcker kostnaden för skadan.
  3. Om kostnaden för skadan är lägre än självrisken, betalar försäkringstagaren hela kostnaden.
  4. Om kostnaden för skadan överstiger självrisken, betalar försäkringstagaren självrisken och försäkringsbolaget betalar den återstående summan.
  5. Självrisken gäller per händelse och kan variera beroende på försäkringstyp och försäkringsbolag.

Vilka försäkringar som har självrisk

Självrisk är vanligt förekommande i många olika typer av försäkringar, inklusive bilförsäkring, hemförsäkring, reseförsäkring och sjukförsäkring. Den specifika självrisken kan variera beroende på vilken typ av försäkring det handlar om och vilket försäkringsbolag man har valt.

En bilförsäkring har oftast en självrisk som måste betalas vid en skada på bilen. Det kan handla om en fast summa eller en procentandel av skadans totala kostnad. Självrisken för en hemförsäkring kan också variera och kan exempelvis vara högre för en stulen cykel än för en mindre vattenskada i hemmet.

En reseförsäkring har också oftast en självrisk som måste betalas vid exempelvis en sjukdom eller olycka utomlands. Självriskens storlek kan bero på vilket land man befinner sig i och vilken typ av skada det handlar om. En sjukförsäkring kan ha en självrisk som måste betalas vid en sjukhusvistelse eller annan vård, men det kan variera beroende på vilken sjukförsäkring man har valt.

Vilka faktorer som påverkar självrisken i olika försäkringar

Självrisken påverkas av flera olika faktorer, inklusive vilken typ av försäkring det handlar om, vilket försäkringsbolag man har valt och vilken självrisk man har valt i försäkringsavtalet.

Om man väljer en högre självrisk i försäkringsavtalet så blir premien för försäkringen oftast lägre, eftersom försäkringsbolaget tar mindre risk och kostnad för skador. Om man däremot väljer en lägre självrisk så blir premien högre eftersom försäkringsbolaget tar större risk och kostnad för skador.

Vilken typ av försäkring det handlar om påverkar också självrisken. En bilförsäkring har oftast en högre självrisk än en hemförsäkring, eftersom risken för skador är högre vid bilkörning. Vilket försäkringsbolag man har valt kan också påverka självrisken, eftersom olika försäkringsbolag har olika villkor och priser för självrisk.

Hur hög självrisken är

Storleken på självrisken varierar beroende på vilken typ av försäkring det handlar om och vilket försäkringsbolag man har valt. Generellt sett är självrisken högre för försäkringar som innebär högre risk för skador.

  • För en bilförsäkring kan självrisken variera mellan 2 500 kr och 15 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag man har valt och vilken typ av försäkring det handlar om. För en hemförsäkring kan självrisken variera mellan 1 500 kr och 10 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag man har valt och vilket skydd man har valt.
  • För en reseförsäkring kan självrisken variera mellan 1 000 kr och 10 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag man har valt och vilket land man befinner sig i. För en sjukförsäkring kan självrisken variera mellan 0 kr och 5 000 kr beroende på vilken sjukförsäkring man har valt.

Det är viktigt att läsa igenom försäkringsavtalet och vara medveten om vilken självrisk som gäller vid en skada. Genom att välja en självrisk som man har råd att betala kan man vara säker på att man har en försäkring som ger det skydd man behöver vid en skada.

Kom även ihåg att självrisken kan påverka försäkringspremien (priset på försäkringen). En hög självrisk innebär ofta en lägre försäkringspremie medan en låg självrisk innebär högre premie. Detta beror på att försäkringsbolagen vill att försäkringstagarna ska ta en del av risken själva och på så sätt bidra till att minska antalet mindre skador som anmäls till bolagen.

Självriskeliminering

Självriskeliminering innebär att du betalar en extra kostnad när du köper försäkringen för att minska eller eliminera självrisken helt. Till exempel, om du har en bilförsäkring med en självrisk på 5000 kr och du väljer att betala för självriskeliminering, så behöver du inte betala någon självrisk vid en eventuell skada.

Fri självrisk

En fri självrisk innebär att försäkringstagaren inte behöver betala någon självrisk vid en skada som täcks av försäkringen. Detta kan vara en fördel om man har en högre risk för skador eller om man vill slippa den extra kostnaden för självrisken.

Ändra självrisken och försäkringspremien på pågående avtal

Vill man ändra självrisken under pågående försäkringsavtal är det normalt sett möjligt, men det kan innebära en förändring av försäkringspremien. Om man höjer självrisken minskar oftast försäkringspremien medan en sänkning av självrisken innebär en högre premie.

Om du vill ändra din självrisk under ditt pågående försäkringsavtal så kontaktar du ditt försäkringsbolag och informerar dem om att du vill ändra den. De kommer att justera självrisken efter dina önskemål och efter vilka självriskerbjudanden som de har.