Vad Likviditet Är och Hur Det Fungerar

Förklaring

Likviditet, även kallat kassalikviditet, är ett begrepp som beskriver hur enkelt det är att omedelbart konvertera tillgångar till kontanter. Det är ett mått som används för att räkna ut hur god en organisations eller ett företags förmåga att betala sina skulder och uppfylla sina förpliktelser är. Ju likvidare ett företag eller en organisation är, desto enklare har de att konvertera sina tillgångar till kontanter och betala sina skulder samt uppfylla sina förpliktelser.

En organisation som är likvid innebär, m.a.o., att organisationen har ett kontantflöde som är tillräckligt stort för att möta organisationens finansiella åtaganden. En organisation som inte är likvid innebär att organisationen inte lika enkelt kan konvertera tillgångar till kontanter, och att organisationen kan få det svårt att betala sina skulder samt uppfylla sina finansiella åtaganden.

En bra likviditet är en likviditet som ligger på 100% eller högre, d.v.s. företagets likvida medel är lika stora, eller större än företagets kortfristiga skulder. En dålig likviditet är motsatsen, d.v.s. ett företags likvida medel är lägre än företagets kortfristiga skulder. När ett företag har svårt att betala för sina skulder och finansiella åtaganden så är företagets likviditet dåligt.

Exempel på branscher där likviditet spelar en viktig roll

Likviditet är ett viktigt begrepp som används inom många branscher.

Bland annat:

Det är ett viktigt mätinstrument som har en stor inverkan på hur alla företag fungerar, oavsett om de tillhör de ovan angivna branscherna eller inte. Det är ett viktigt sätt att bedöma företagens förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. Ett företag måste alltid ha tillräckliga likvida medel för att fungera effektivt.

Varför är likviditet viktigt för företag och organisationer?

Likviditet är viktigt eftersom det påverkar en organisation eller företags förmåga att lösa sina finansiella förpliktelser. Det är ett viktigt mätinstrument som visar hur svårt eller enkelt det skulle vara för ett företag eller en organisation att uppfylla sina finansiella åtaganden.

Beräkning av likviditet och balanslikviditet

Så här räknar du ut likviditet:

  • Kassalikviditet = Omsättningstillgångar (exkl. varulager & förtidsbetalningar) / Kortfristiga skulder

Ibland kan det vara mer aktuellt att räkna ut balanslikviditeten, som bör ligga på 200 % eller mer. Balanslikviditeten räknas ut genom att du inkluderar varulager och förtidsbetalningar i uträkningen.

Balanslikviditeten räknas ut så här:

  • Balanslikviditet = Omsättningstillgångar (inkl. varulager & förtidsbetalningar) / Kortfristiga skulder