Elstödet 2024: Allt Du Behöver Veta

Förstå vad elstöd innebär 2023

Elstödet, även kallat elprisstöd och elpriskompensation, är ett högkostnadsskydd som hjälper svenska hushåll att hantera höga elpriser, särskilt viktigt att förstå inför 2023.

Elstöd betalas ut i de elområden där priset på el varit högre än det s.k. nationella referenspriset. Referenspriset fastställs av Svenska Kraftnät och är en prissats på 25% över det genomsnittliga elpriset i Sverige de senaste tio åren. När elpriset i ett elområde överskrider det nationella referenspriset, har hushåll i området rätt till ersättning i form av elstöd.

Vem som kan kvalificera sig för elstöd 2023

För att vara berättigad till elstöd 2023 måste du bo i ett elområde där priset på el har överskridit det nationella referenspriset. Detta gäller för kunder med elnätsavtal, vilket vanligtvis inkluderar villa- och radhusägare, men kan även omfatta personer som bor i lägenhet, beroende på hur bostadsföreningen betalar elnätsavtalet.

Mellan åren 2021 och 2022 var priset på el i elområden 3 och 4 högre än det nationella referenspriset. Därför kommer hushåll i dessa elområden få stöd utbetalt under 2023, med start den 20:e februari. För att vara berättigad till ersättning, måste ditt namn ha stått på elnätsavtalet den 17:e november 2022.

För elområdena 1 och 2, kommer det inte att betalas ut något elstöd 2023.

Hur elstöd betalas ut

Elstödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan, med hjälp av Swedbank, till de hushåll som ska få ersättningen.

För att vara berättigad till elstöd 2023 behöver du:

  1. Vara bosatt i ett elområde som omfattas av elstödet.
  2. Haft ett elnätsavtal på ett specifikt datum, som bestäms årligen när elstödet betalas ut. För utbetalning år 2023, måste du ha stått på ett elnätsavtal den 17:e november 2022.
  3. Anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister.

Om du är berättigad till elstöd 2023, kommer pengarna att betalas ut direkt till ditt bankkonto.

Hur stor blir ersättningen från elstödet 2023?

Storleken på ersättningen från elstödet 2023 beräknas genom att multiplicera din elförbrukning under en viss period med ersättningen i det elområde du befinner dig. För elområde 3 kommer ersättningen, år 2023, att bli 50 öre/kWh och för elområde 4 kommer den att bli 79 öre/kWh. Du kan lära dig mer om hur stor ersättningen från elstödet kommer att bli på Svenska Kraftnäts hemsida.

För elområde 3 kommer ersättningen, år 2023, att bli 50 öre/kWh och för elområde 4 kommer den att bli 79 öre/kWh.

Hur finansieras elstödet?

Elstödet 2023 finansieras med hjälp av återföring av flaskhalsintäkter. Dessa intäkter uppstår som en följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser, och dessa betalas till Svenska Kraftnät som i sin tur återbetalar dem till kundkollektivet.

Elstödets utbetalning år 2023

Elstödet 2023 kommer att betalas ut till hushåll i elområdena 3 och 4 från den 20:e februari. Detta eftersom elpriserna i dessa områden under perioden oktober 2021 till september 2022 var högre än det nationella referenspriset.

Elstöd för företag

Det finns ännu inget specificerat datum för hur och när företag kommer att få elstöd 2023. Regeringen kommer att granska hur och när företag kommer att få elstöd och detta kommer sedan att behöva godkännas av EU-kommissionen och Energimarknadsinspektionen. Du kan hålla dig uppdaterat på Regeringens hemsida.

Hur man beräknar sitt elstöd

Så här kan du räkna ut hur mycket du får i elstöd 2023:

  • SE1: Inget stöd
  • SE2: Inget stöd
  • SE3: 0,5 kronor * (din elförbrukning i kWh mellan oktober 2021 – september 2022)
  • SE4: 0,79 kronor * (din elförbrukning i kWh mellan oktober 2021 – september 2022)

Till exempel: Om du bor i elområde 3 (SE3) och har förbrukat 5000 kWh mellan oktober 2021 och september 2022, så kommer ditt elstöd 2023 att bli 2500 kronor (0,5 * 5000).